Onderstaand schema geeft de totale loonkost (Netto + A + Bruto + B) weer.
Van Dale omschrijft loonkost als "het aandeel van de lonen in de productiekosten". De loonkost geeft dus weer wat een werkgever in totaal betaalt voor zijn werknemer.

Het brutoloon kan beschouwd worden als een 'vast' gegeven:
Als het nettoloon stijgt, dan wordt A kleiner
Als de loonlast daalt, dan wordt B kleiner


Bovenstaand schema is een grafische weerspiegeling van het gewenste resultaat. Hierbij is de beweging van belang en niet de grootte van de elementen.

Het verschil tussen het netto-en brutoloon wordt de 'loonwig' genoemd. Deze ontstaat doordat van het brutoloon langs werknemerskant 2 zaken worden afgehouden:
  1. RSZ-bijdragen (sociale lasten): deze bedragen 13.07% van het brutoloon
  2. Bedrijfsvoorheffing: een voorafbetaling van de personenbelasting op beroepsinkomsten

Bovenop het brutoloon moet de werkgever nog een groot percentage aan loonlasten betalen: 70% - 100% van het brutoloon.
Loonlast mag dus niet verward worden met de loonkost (incl. netto- en brutoloon): als in de media wordt gesproken over daling van de loonkost bedoelt men dus in feite loonlastenverlaging.


Heeft u een idee van het bedrag dat u moet afstaan voor sociale bijdragen en belastingen?
Kent u het juiste verschil tussen uw netto-en brutoloon?
Dat kan u berekenen met volgende bruto-netto calculator.


De loonkost van de werknemer wordt voornamelijk bepaald door de hoogte van het brutoloon en de patronale socialezekerheidsbijdrage. Daarnaast moet men bij het berekenen van de jaarlijkse loonkost rekening houden met het vakantiegeld, de dertiende maand en de extralegale voordelen (bedrijfswagen, groepsverzekering, maaltijdcheques, sociaal abonnement,...)

Naast deze directe kosten maken ook de kosten verbonden aan de verplichte arbeidsongevallenverzekering, de aansluiting bij een arbeidsgeneeskundige dienst en de beheerskost bij aansluiting bij een sociaal secretariaat deel uit van de loonkost. Het totale bedrag is afhankelijk van de sector van tewerkstelling en het statuut (arbeider of bediende).

Voor meer uitleg over de bedrijfsvoorheffing ga naar Bedrijfsvoorheffing.
Voor een gedetailleerd overzicht van de RSZ-bijdragen ga naar Socialezekerheidsbijdragen.


 Terug naar boven

Contact

Disclaimer